TOUR-OGRAPHY

Mall Tour

2004

March

4 - Minneapolis, MN

5 - Milwaukee, WI

8 - Chicago, IL

9 - Detroit, MI

11 - Toronto, ON

12 - Ottawa, ON

15 - Montreal, QC

16 - Boston, MA

17 - New York, NY

18 - Philadelphia, PA

19 - Washington, DC

22 - Atlanta, GA

23 - Cincinnati, OH

24 - Cleveland, OH

25 - Indianapolis, IN

26 - St Louis, MO

 

April

1 - Edmonton, AB

2 - Calgary, AB

6 - Vancouver, BC

7 - Seattle, WA

8 - Portland, OR

9 - San Francisco, CA

12 - Los Angeles, CA

13 - Phoenix, AZ

14 - Denver, CO

15 - Dallas, TX

16 - Houston, TX

 

|Back|